top of page

4 ผู้บริหารยอดเยี่ยม แห่ง “คิงส์ คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป”


“คิงส์ คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป” กับสุดยอด 4 ผู้บริหาร “ดร.เสรี จุลศักดิ์ศรีสกุล”, “ทวี จุลศักดิ์ศรีสกุล”, “ภัทธิดา จุลศักดิ์ศรีสกุล” และ “ไพบูลย์ จุลศักดิ์ศรีสกุล” ร่วมพัฒนาธุรกิจคนไทย ถุงขยะรักษ์โลกแบรนด์ “ฮีโร่” สู่การแข่งขันสากลอย่างแข็งแกร่ง


“คิงส์ คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป” ก่อตั้งขึ้น โดย “ดร.เสรี จุลศักดิ์ศรีสกุล”ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการกลุ่มบริษัท คิงส์ คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ปตลอดระยะเวลาในการทำงานที่ผ่านมา ท่านได้ผ่านเรื่องราวและประสบการณ์ต่างๆ มามากมาย ทำให้เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ มีความรู้ความสามารถ ในการบริหารองค์กรให้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีสำหรับความภาคภูมิใจด้านการศึกษา ของ ดร.เสรี ที่ได้รับการยกย่องจากสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ ซึ่งในปี 2549 ได้รับปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารการจัดการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และในปี 2565 ได้รับปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ขณะเดียวกัน ยังเป็นนักธุรกิจที่มีความรู้ ความสามารถ ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ ตลอดจนบำเพ็ญสาธารณประโยชน์มากมาย และยังเป็นผู้ที่มีบทบาทต่อวงการอุตสาหกรรมพลาสติกไทยเป็นอย่างมาก ทั้งในด้านการเพิ่มบทบาทของผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก การบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ให้กับผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และที่สำคัญยังเปิดโอกาสให้อุตสาหกรรมพลาสติกไทยเป็นที่รู้จักและสามารถแข่งขันในตลาดโลกอย่างแข็งแกร่ง


นอกจากนี้ ดร.เสรี ยังมีทายาทผู้สานต่อและต่อยอดธุรกิจให้มีเติบโตอย่างแข็งแกร่ง อย่าง “คุณทวี จุลศักดิ์ศรีสกุล”ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คิงส์ คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จบการศึกษาทางด้านปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) และด้วประสบการณ์การทำงานที่เคยร่วมงานกับแบรนด์ใหญ่ต่างๆทำให้ได้แนวความคิดที่จะสร้างแบรนด์ “ฮีโร่” โดยเน้นการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และการทำตลาดในประเทศและต่างประเทศด้วยหลักการทำงานในการใส่ใจในการดูแลบุคลากรอย่างเต็มที่ เพราะการเป็นผู้บริหารสิ่งที่มีความท้าทายมากที่สุดไม่ใช่แค่การสร้างยอดขาย การทำการตลาด การลงทุน การตกลงกับลูกค้า ซึ่งหากมีการลงทุนค้าขายกับลูกค้าแล้ว

แต่ไม่มีทีมหรือบุคลากรรองรับได้อย่างมีประสิทธิภาพก็จะไม่เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ ดังนั้นการดูแลบุคลากรจึงนับเป็นเรื่องที่มีความท้าทายและต้องใส่ใจเป็นพิเศษ รวมทั้ง การบริหารจัดการต้นทุนและวัตถุดิบให้เกิดประโยชน์สูงสุดและลดของเสียที่จะเกิดกับกระบวนการผลิต เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน


ด้าน “คุณภัทธิดา จุลศักดิ์ศรีสกุล” กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่สายงานบริหารบัญชีการเงินและการลงทุน คิงส์ คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป ซึ่งทายาทคนที่ 2 เข้ามาดูแล รับผิดชอบและสานต่อธุรกิจให้เติบโต โดยในปัจจุบันคุณภัทธิดาเป็นผู้บริหารดูแลในส่วนของงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) การจัดซื้อการบริหารการเงิน และการลงทุนต่างๆ ของบริษัท


“ไม่มีปัญหาอะไรที่แก้ไม่ได้ มีแต่จมกับปัญหาแล้วแก้มันไม่ได้” เป็นประโยคที่ ดร.เสรี ท่านสอนให้ลูกๆ ต่างมีสติในการบริหารจัดการกับปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้น ดังนั้นความสำเร็จในปัจจุบันของผู้บริหารแต่ละท่าน จะมี ดร.เสรีเป็นแบบอย่างเป็นทั้งพ่อและอาจารย์ที่คอยแนะนำ พร่ำสอน และให้แนวคิดกับลูกๆ อยู่เสมอ


ส่วน “คุณไพบูลย์ จุลศักดิ์ศรีสกุล” กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาดต่างประเทศ ทายาทคนที่ 3 ของ คิงส์ คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป ที่คว้าปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์การเงิน จากมหาวิทยาลัยอีสต์แองเกลีย (University of East Anglia) ประเทศอังกฤษ โดยกลับมาสานต่อกิจการครอบครัว ในปี 2550 ได้เริ่มเป้าหมายที่จะทำให้ธุรกิจ “ยั่งยืน” ด้วยวิธีการทุ่มเงินนับร้อยล้านบาท เพื่อสิ่งที่เรียกว่า “จริยธรรมธุรกิจ” ซึ่งการปรับองค์กรให้คิดถึงคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของพนักงานมากขึ้น เพื่อให้เป็นองค์กรน้ำดี ที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าระดับโลกด้วยนโยบายขับเคลื่อนธุรกิจ ที่ยังคงมุ่งเน้นในการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคมอยู่เสมอ และก่อให้เกิดความสุขต่อพนักงานและชุมชนโดยรอบอย่างชัดเจน อีกทั้ง มุ่งเน้นในการให้บริจาคและเน้นการพัฒนาธุรกิจตามศักยภาพในกระบวนการวิจัย พัฒนา และผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ จึงทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อทำให้สิ่งแวดล้อม องค์กร และบุคลากรทุกฝ่ายมีการเติบโตอย่างมั่นคงร่วมกัน

ดู 346 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


© สงวนลิขสิทธิ์
bottom of page