top of page

APEX Green Industrial Estate โชว์ความพร้อมรองรับนักลงทุน


APEX Green Industrial

นิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์ กรีน อินดัสเตรียลเอสเตท (APEX Green Industrial Estate) ชูความพร้อมในการรองรับนักลงทุนด้วยความพร้อมของทำเลที่ตั้ง และระบบสาธารณูปโภคที่ครบครัน

นิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์ กรีน อินดัสเตรียลเอสเตท มีพื้นที่โครงการรวมประมาณ 2,191 ไร่ ตั้งอยู่ที่ ต.หัวสำโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา ถนนเส้นพนมสารคาม-สัตหีบ แยก 331-บ้านโปร่งนกเป้า แยก 331 เนินไร่-หนองเรือ (ถนน ฉช .3015 ประมาณ กิโลเมตร 8+400) พื้นที่โครงการทั้งหมดตั้งอยู่ในบริเวณ “พื้นที่สีม่วง” เป็นเขตสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมและสำหรับคลังสินค้าโดยเฉพาะ ที่พร้อมให้บริการโรงงานอุตสาหกรรม สามารถประกอบกิจการได้ด้วยความสะดวก และความรวดเร็ว มีสาธารณูปโภคที่ครบครัน และยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรอบข้างโรงงานอุตสาหกรรม มีการวางแผนการป้องกันและลดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

APEX Green Industrial

สำหรับระบบสาธารณูปโภคในโครงการ ประกอบไปด้วย 1. ระบบไฟฟ้า ทางนิคมฯ ได้กำหนดให้มีสถานีไฟฟ้าย่อย เนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ 2. ระบบน้ำภายในนิคมฯ จัดให้มีบ่อน้ำดิบขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2,000,000 ลูกบาศก์เมตร และระบบรวบรวมน้ำฝนที่ตกภายในพื้นที่โครงการเพื่อสำรองน้ำไว้ในกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ (ไม่มีการใช้น้ำจากแหล่งน้ำสาธารณะ) และติดตั้งระบบผลิตน้ำประปา 2 ชุด ชุดละ 3,200 ลบ.ม.ต่อวัน รวม 6,400 ลบ.ม.ต่อวันและติดตั้งถังน้ำประปาที่รองรับความต้องการใช้น้ำในภาพรวมไม่น้อยกว่า 1 วัน (ไม่มีการใช้น้ำจากระบบประปาของชุมชน)

นอกจากนี้ ด้านสิทธิประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ เช่น การเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ โดยมีที่ตั้งแห่งยุทธศาสตร์ของประเทศไทยที่เอื้ออำนวยต่อนักลงทุน เพื่อจะไปสู่ตลาดทางเศรษฐกิจที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว, การเชื่อมโยงทั่วโลก ภายหลังจากการก่อตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 ได้ทำให้อาเซียนกลายเป็นตลาดเดียวกัน ซึ่งจะช่วยให้เกิดความเสรีในสินค้าและการบริการ, การลงทุน, เงินทุนและแรงงานมีฝีมือภายในภูมิภาค และด้วยการเจริญก้าวหน้ามากขึ้นและการขยายตัวดังกล่าว จะทำให้ไทยกลายเป็นศูนย์กลางของกลไกทางเศรษฐกิจแห่งใหม่ของอาเซียน

APEX Green Industrial

รวมทั้ง ประเทศไทยเป็นศูนย์รวมของการเชื่อมโยงถนนระดับภูมิภาค มีถนนมากกว่า 465,000 กิโลเมตร และโครงข่ายทางหลวงจำนวนมากที่เชื่อมต่อแต่ละภูมิภาคทั่วทั้งประเทศ และกลายเป็นศูนย์รวมหลักของการเชื่อมต่อถนนของภูมิภาค ตลอดจนมีระบบทางรถไฟและการขนส่งมวลชน ที่มีทางรถไฟมากกว่า 4,000 กิโลเมตร ที่เชื่อมต่อกับหลากหลายภูมิภาคและแผนงานที่จะสร้างรถไฟรางคู่และรถไฟความเร็วสูงจะทำให้สามารถเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านได้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการเชื่อมต่อทางรถไฟระหว่างสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองอีกด้วย

จากข้อมูลเบื้องต้น เป็นเพียงปัจจัยบางส่วนเท่านั้น โดยผู้ประกอบการที่มีความสนใจในการลงทุนภายในนิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์ กรีน อินดัสเตรียลเอสเตทสามารถศึกษาและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณพัสกร บุญเจริญ ผู้จัดการโครงการฯ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 095-454-1154 E-Mail : patsakorn_b@apexpark.co.th หรือติดต่อฝ่ายขาย หมายเลขโทรศัพท์ 095-454-1995 E-Mail : sale@apexpark.co.th และที่ http://www.apexgreenindustrialestate.com/APEX Green Industrial

ดู 54 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


© สงวนลิขสิทธิ์
bottom of page