top of page

“แบงคอกจีโนมิกส์อินโนเวชั่น”ผู้นำบริการทางการแพทย์จีโนมิกส์รับแรงหนุนจาก BOI

อัปเดตเมื่อ 3 ส.ค. 2566บริษัท แบงคอกจีโนมิกส์อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เพื่อขยายธุรกิจบริการทางการแพทย์จีโนมิกส์ ให้มีความหลากหลายและครอบคลุม ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน ดร.เสาวลักษณ์ ด่านสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แบงคอกจีโนมิกส์อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) สัมภาษณ์พิเศษถึงการยื่นส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ว่า ในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับการอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนประเภท 7.14 กิจการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ ในเรื่องของบริการทดสอบและตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ที่นำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการตรวจคัดกรองความผิดปกติของโครโมโซมในด้านต่างๆ เช่น การตรวจ NIFTY, PGT-A การคัดกรองยีนที่เกี่ยวข้องกับโรคต่างๆ เช่น โรคมะเร็ง (Cancer screening) ที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากกลุ่มบริษัท BGI การตรวจคัดกรองยีนที่เกี่ยวข้องกับโรคในเด็กทารก (Newborn screening) และการให้บริการตรวจหาเชื้อ SARS-CoV-2 ด้วยวิธี Real time RT-PCR เป็นต้น

บริษัทฯ วางแผนขยายการให้บริการทางการแพทย์จีโนมิกส์ที่มีความหลากหลายและครอบคลุม นำไปสู่การบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับพันธุศาสตร์ทางการแพทย์ การตรวจสุขภาพพื้นฐานและการเปิดบริการตรวจวิเคราะห์ เพื่อติดตามการดำเนินโรค หรือติดตามผลการรักษาโรคในแต่ละบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับคำว่า ‘การแพทย์แม่นยำ’ ที่กำลังพัฒนาไปอย่างมากในปัจจุบัน จะเห็นได้ว่าการตรวจคัดกรองยีนที่เกี่ยวข้องกับโรคมะเร็ง ได้เริ่มบรรจุอยู่ในระบบประกันสุขภาพของประเทศไทยแล้ว อีกทั้ง มีการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของพนักงานในด้านการตรวจวิเคราะห์ ผ่านคอร์สอบรมและหลักสูตรการเรียนการสอนให้พนักงานโดยผู้เชี่ยวชาญทั้งจากกลุ่มบริษัท BGI และองค์กรภายนอก ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้สามารถยกระดับการให้บริการของบริษัทฯ และยังช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า ด้วยความเชี่ยวชาญในการตรวจวิเคราะห์ด้านพันธุศาสตร์ และการพัฒนาจนเป็นเทคโนโลยีเฉพาะของกลุ่ม BGI ที่ทันสมัย ทำให้บริษัทฯ ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ถูกต้อง แม่นยำ ตรงตามคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล รวมถึงกลุ่ม BGI มีการเผยแพร่งานวิจัยออกมาเป็นจำนวนมาก จนได้รับการจัดอันดับจาก Nature Index โดยถือเป็น Life Science Corporation อันดับ 1 ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ที่ช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือให้กับองค์กรมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ห้องปฏิบัติการของบริษัทฯ ยังได้รับการรับรองจากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ ISO 15189 : 2012 มาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และ ISO 15190 : 2020 มาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ อีกทั้ง มีการอบรมหลักสูตรขั้นตอนการปฏิบัติงานในทุกการตรวจวิเคราะห์ที่เปิดให้บริการ รวมไปถึงประกาศเกียรติคุณ และใบรับรองความสามารถอื่นๆ อีกมากมาย

ด้านเป้าหมายในปีนี้ บริษัทฯ ยังคงมุ่งพัฒนาการบริการและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง นำไปสู่ความสำเร็จและสอดคล้องกับพันธกิจของบริษัทฯ รวมถึงการให้บริการตรวจคัดกรองอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับพันธุกรรม อาทิ การตรวจคัดกรองยีนที่เกี่ยวข้องกับโรคมะเร็ง การตรวจคัดกรองยีนพาหะของโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม ด้วยผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีภายใต้แบรนด์ของกลุ่ม BGI รวมทั้งได้เริ่มให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น เพื่อให้การตรวจวิเคราะห์ที่ครอบคลุมในทุกช่วงอายุชีวิต นำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชากร ดร.เสาวลักษณ์ กล่าวถึงวิสัยทัศน์ส่วนตัวในการบริหารธุรกิจ โดยอ้างอิงจากวิสัยทัศน์และนโยบายของประเทศไทยในการใช้เทคโนโลยีทางด้านจีโนมิกส์และพันธุศาสตร์ มาประยุกต์ใช้ในงานด้านเวชศาสตร์ป้องกัน หรือ Preventive Medicine เพื่อช่วยลดภาระทางด้านงบประมาณ การดูแลรักษา มาเป็นการส่งเสริมการป้องกันโรคมากขึ้น ส่งผลให้ประชากรภายในประเทศมีคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนมากขึ้น โดยตลอดระยะเวลาที่ดำเนินกิจการ บริษัทฯ มีภาพลักษณ์การบริการที่ดีมาโดยตลอด มีบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็นจำนวนมาก และได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านจีโนมิกส์และพันธุศาสตร์จากกลุ่ม BGI ส่งผลให้บริษัทฯ เป็นหนึ่งในผู้นำอันดับต้นๆ ของประเทศไทย ที่มีฐานข้อมูลงานวิจัยต่างๆ รองรับ

“บริษัทฯ เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) ถือเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และยังได้รับการส่งเสริมจาก (BOI) ทำให้บริษัทฯ สามารถแข่งขันในตลาดมากขึ้น สุดท้ายนี้ขอฝากผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นการบริการตรวจพันธุกรรมที่เหมาะกับทุกช่วงอายุของชีวิต เริ่มตั้งแต่ช่วงเตรียมความพร้อมก่อนการสมรสและการตั้งครรภ์ ช่วงระหว่างตั้งครรภ์ ช่วงวัยทารกแรกเกิด ช่วงวัยแห่งการเจริญเติบโตจากเด็กเป็นผู้ใหญ่ จนถึงช่วงวัยชรา สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ 02-261-2638-9 / 094-616-6878 หรือ www.bangkokgenomics.com FB: Bangkok GenomicsInnovation, Line@: @NiftyBGI” ดร.เสาวลักษณ์ ฝากทิ้งท้าย


ดู 4 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


© สงวนลิขสิทธิ์
bottom of page