top of page

“วงษ์สยามก่อสร้าง” ชูผลงานเด่นตอกย้ำ 47 ปี

อัปเดตเมื่อ 3 ส.ค. 2566“วงษ์สยามก่อสร้าง” เดินหน้าโปรเจกต์ยักษ์ “ระบบท่อส่งน้ำสายหลักในภาคตะวันออก” สัญญา 30 ปี สร้างรายได้แก่รัฐ 25,000 ลบ. โชว์ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญและแผนงานที่มีประสิทธิภาพมากว่า 47 ปีแห่งคุณภาพ


คุณอนุฤทธิ์ เกิดสินธ์ชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด ดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอาคารต่างๆ งานจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ และมีความชำนาญด้านงานรับเหมาระบบประปา ให้สัมภาษณ์พิเศษกับ Answer News Industrial Magazine เกี่ยวกับแผนธุรกิจว่า บริษัทอยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างโครงการบริหารและดำเนินกิจการระบบท่อส่งน้ำสายหลักในภาคตะวันออกของกรมธนารักษ์ ซึ่งบริษัทสามารถชนะการประมูลและได้ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา มูลค่าผลประโยชน์ตอบแทนตลอดอายุสัญญา 30 ปี รวมกว่า 25,000 ล้านบาท


นอกจากนี้ บริษัทได้ชนะการประมูลอีกจำนวน 2 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการก่อสร้างระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ (ฝั่งซ้าย) โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี มูลค่างาน 499 ล้านบาท และ 2. โครงการก่อสร้างถังน้ำใสขนาด 20,000 ลบ.ม. ที่สถานีสูบจ่ายน้ำลาดพร้าวมูลค่าโครงการ 406 ล้านบาท


ด้านโครงการก่อสร้างเด่นในปัจจุบัน ได้แก่ ได้รับการคัดเลือกงานจ้างบริหารจัดการและปฏิบัติงานโครงการสูบผันน้ำท่อส่งน้ำเชื่อมโยงคลองพระองค์ไชยานุชิต-คลองชลประทานพานทอง-อ่างเก็บน้ำบางพระ ซึ่งมีมูลค่าโครงการกว่า 26 ล้านบาทโดยเริ่มดำเนินงานเมื่อเดือนมิถุนายน 2565 ถึง มีนาคม 2566 นับเป็นปีที่ 5 ของการเข้าบริหารโครงการดังกล่าว
รวมทั้ง โครงการงานก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุดรธานี-หนองคาย-หนองบัวลำภู อ.เมืองอุดรธานี-เพ็ญ-หนองวัวซอ จ.อุดรธานี อ.เมืองหนองคาย-สระใคร จ.หนองคาย อ.เมือง-โนนสัง จ.หนองบัวลำภู มีกำลังการผลิต 4,000 ลบ.ม.ต่อชั่วโมง ความคืบหน้าของโครงการแล้วเสร็จประมาณ 95% (ข้อมูลเมื่อเดือนธันวาคม 2565)ส่วนโครงการปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี บริษัทได้รับผิดชอบในด้านงานวางท่อส่งน้ำและงานเครื่องกลไฟฟ้า งบประมาณ ในการก่อสร้าง 782 ล้านบาท โดยงานก่อสร้างหลักประกอบไปด้วย 1. บริเวณสถานีผลิตน้ำบ้านนาทราย ก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา สามารถผลิตน้ำได้ไม่น้อยกว่า 100,000 ลบ.ม.ต่อวันรวมทั้งงานวางท่อขนาด dia. 100-1,200 มม. และงานโยธาอื่นๆ 2. บริเวณสถานีจ่ายน้ำควนท่ากูบ ก่อสร้างงานวางท่อขนาด dia. 800-1,000 มม. และอุปกรณ์ประกอบต่างๆ และ 3.บริเวณสถานีจ่ายน้ำแสงเพชร ก่อสร้างงานวางท่อขนาด dia. 500 มม. และอุปกรณ์ประกอบต่างๆ
ด้านงานโครงการก่อสร้างขยายกำลังการผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ขนาด 800,000 ลบ.ม.ต่อวัน ที่บริษัทเข้าร่วมประมูลและมีความเชื่อมั่นว่าจะสามารถคว้างานได้ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ เนื่องจากการประกาศราคายื่นประมูลโครงการของแต่ละบริษัท พบว่า บริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด เป็นผู้เสนอราคายื่นเสนอราคา 6,150 ล้านบาท และเป็นราคาที่ต่ำที่สุด ซึ่งปัจจุบัน โครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการประมูลโครงการ และคาดว่าจะทราบผลได้ในช่วงเดือนกันยายน 2566


ขณะเดียวกัน บริษัทยังมีแผนการดำเนินธุรกิจที่จะแปรสภาพเข้าสู่การเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ปัจจุบัน อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลและเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ โดยคาดว่าจะพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ในปี 2568 ซึ่งการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดจะส่งผลดีในเรื่องของระบบการกำกับกิจการที่ดี มีการจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายคุณอนุฤทธิ์กล่าวต่อว่า ปัจจุบัน บริษัทดำเนินธุรกิจมากว่า 47 ปี ด้วยประสบการณ์และองค์ความรู้ต่างๆ ตลอดจนเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีความทันสมัยได้นำมาใช้งาน พร้อมรองรับในการให้บริการลูกค้าให้หลากหลายด้านได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้รับความเชื่อมั่นมาอย่างยาวนาน โดยบริษัทจดทะเบียนก่อตั้งเมื่อปี 2519 เริ่มต้นธุรกิจจากการเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างอาคารจนได้รับยอมรับจากกลุ่มลูกค้า และเติบโตมาตามลำดับ ประกอบกับ ด้วยวิสัยทัศน์และโอกาสทางธุรกิจผนวกกับศักยภาพของบริษัทที่ได้เล็งเห็นถึงช่องทางในการเติบโตและต่อยอดจากธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ในปี 2525 บริษัทจึงได้เริ่มขยายธุรกิจเข้าสู่งานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคด้านน้ำ และการบริหารจัดการระบบประปา ทั้งระบบสูบน้ำดิบ ระบบผลิตน้ำประปา บำรุงรักษาระบบประปา ระบบท่อส่งน้ำดิบ ลดน้ำสูญเสีย และงานวางท่อส่งน้ำหรือซ่อมท่อส่งน้ำ เป็นต้น


สำหรับจุดเด่นของบริษัทที่ได้รับความไว้วางใจตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ด้วยประสบการณ์และองค์ความรู้ต่างๆ ตลอดจนเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีความทันสมัยได้นำมาใช้งาน รวมทั้ง การดำเนินธุรกิจที่มีความตรงไปตรงมาจึงทำให้เกิดความประทับใจกับลูกค้ามาอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีความทันสมัยเข้ามาใช้งาน และล่าสุดเตรียมที่จะพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ให้มีความทันสมัยมากขึ้น ซึ่งเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะยิ่งทำให้ระบบการบริหารจัดการต่างๆ ทันสมัยมากยิ่งขึ้น


นอกจากนี้ บริษัทยังมีการเตรียมความพร้อมของทีมงานโดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลทำให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอ ทั้งในส่วนของบุคลากรภายในสำนักงาน ทีมวิศวกร และทีมแรงงานก่อสร้าง อาทิ ร่วมเยี่ยมชมเขตส่งเสริมนวัตกรรมระเบียบเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) และเยี่ยมชมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการวิจัยขยายผลสู่ภาคอุตสาหกรรม ทั้งเมืองนวัตกรรมชีวภาพ (BIOPOLIS) และเมืองนวัตกรรมหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (ARIPOLIS)

ดู 501 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentários


© สงวนลิขสิทธิ์
bottom of page