top of page

“ดงลานศิลา” ตอกย้ำธุรกิจเหมืองแร่สีเขียว

อัปเดตเมื่อ 3 ส.ค. 2566ดงลานศิลา คว้า “รางวัลเหมืองแร่สีเขียว ประจำปี 2565 (Green Mining Award 2022)” โชว์ผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการเหมืองที่ให้ความสำคัญต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมให้มีการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน คุณณัฏฐ์หทัย เจนจิรวัฒนา รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ดงลานศิลา จำกัด ดำเนินธุรกิจโม่หินและการผลิตผลิตภัณฑ์หินที่ใช้ในการก่อสร้าง ให้สัมภาษณ์พิเศษกับ Answer News Industrial Magazine ว่า ล่าสุด บริษัทได้รับรางวัลเหมืองแร่สีเขียว ประจำปี 2565 (Green Mining Award 2022) จากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) กระทรวงอุตสาหกรรม ตอกย้ำการบริหารจัดการอุตสาหกรรมเหมืองแร่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจ ชุมชน และสิ่งแวดล้อมมีการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน ส่วนวัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมประกวดรางวัลดังกล่าวเริ่มต้นขึ้นจากนโยบายของทางคณะผู้บริหารตลอดระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจที่ผ่านมา ซึ่งคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจในทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้า ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การดำเนินธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนและไม่ส่งผลกระทบต่อทุกฝ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ “เราได้มีการดำเนินการปรับเปลี่ยนระบบต่างๆ ของเหมืองแร่และโรงโม่ให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้นตามเกณฑ์ของรางวัลที่ได้กำหนดไว้ ในเรื่องของความปลอดภัยในสถานที่ปฏิบัติงาน การจัดเก็บวัตถุอันตราย และการติดป้ายเตือนในจุดต่างๆ รวมทั้งการบริหารจัดการของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตและการบำบัดน้ำเสียก่อนที่จะมีการปล่อยออกสู่แหล่งน้ำสาธารณะ

ตลอดจนการติดตั้งสเปรย์น้ำโดยรอบ ป้องกันกันฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง และเรายังได้มีการปลูกต้นไม้รอบพื้นที่เหมือง ซึ่งจะสามารถช่วยป้องกันและลดผลภาวะที่จะส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมภายนอก มีการจัดทำการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมรอบด้าน เพื่อจัดหาวิธีการป้องกันและลดผลกระทบอย่างต่อเนื่องทุกปี” คุณณัฏฐ์หทัยกล่าว ด้านความภาคภูมิใจที่ได้รับรางวัลดังกล่าว ซึ่งจะเปรียบเสมือนผลลัพธ์ที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และได้การยอมรับจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ สังคมชุมชนโดยรอบ และยังสร้างความไว้วางใจในการดำเนินธุรกิจทางด้านเหมืองแร่ นอกจากนี้ ยังสร้างความภาคภูมิใจให้กับบุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายและเป็นแรงผลักดันให้กับบุคลากรและองค์กรในการทำสิ่งที่ดีอื่นๆ กับสังคมต่อไป คุณณัฏฐ์หทัยกล่าวต่อถึงแผนการดำเนินธุรกิจว่า บริษัทมีแผนที่จะขยายเหมืองและโรงโม่ เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตและรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมก่อสร้างในอนาคต ประกอบกับเดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาคุณภาพของสินค้า ให้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า และสร้างพันธมิตรทางการค้าให้เติบโตร่วมกันต่อไป ขณะเดียวกัน บริษัทได้มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนควบคู่กับการพัฒนาและช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทจึงเน้นการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในทุกด้านตามมาตรฐานสากล และยังเน้นการเข้าไปมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมในทุกภาคส่วน ทั้งสังคมภายในองค์กร (พนักงาน) และสังคมภายนอกองค์กร (ชุมชน) เพื่อเสริมสร้าง Long-Term Relationship

“ในอนาคตเรามีความตั้งใจที่จะเป็นผู้นำหรือบริษัทต้นแบบด้านความยั่งยืนในกลุ่มอุตสาหกรรมเหมืองแร่ และส่งมอบคุณค่าให้แก่ลูกค้าและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างต่อเนื่อง โดยครอบคลุมความยั่งยืน 3 มิติ คือ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ทุกฝ่ายเดินไปด้วยกันได้อย่างมีความสุข โดยเราตั้งเป้าหมายที่จะรักษามาตรฐานเหมืองแร่สีเขียวต่อไป และมีเป้าหมายในการเข้าประกวดรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว (Green industry/ Green network) ในระดับที่สูงที่สุดเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและความประทับใจให้กับ stakeholders ทุกฝ่าย” คุณณัฏฐ์หทัยกล่าว คุณณัฏฐ์หทัยกล่าวตอกย้ำถึงจุดเด่นจุดแข็งของบริษัทว่า ด้วยประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจมากว่า 10 ปี บริษัทใส่ใจและให้ความสำคัญในเรื่องของปัญหาต่างๆ และรีบเร่งดำเนินการแก้ไขอย่างถูกต้องและรวดเร็ว ตลอดจนการพัฒนาเทคโนโลยีควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีทักษะมากยิ่งขึ้น มีการทำงานร่วมกันเป็นทีมและร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรนำไปสู่ความสำเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืนพร้อมปลูกจิตสำนึกอันดีในการเป็นคนดีและตอบแทนสังคมอยู่เสมอ รวมทั้ง บริษัทได้รับรางวัลและมาตรฐานต่างๆ มากมาย เช่น รางวัล Green Industry อุตสาหกรรมสีเขียวลำดับที่ 3 (Green System), ผ่านการประเมินกิจกรรม 5ส ภายใต้โครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน เข้าสู่มาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียวลำดับที่ 2,รางวัล Green Mining Award 2019 และ 2020 ประเภทเหมืองแร่และโรงโม่บดย่อยหิน, รางวัล Green Mining Continuous Award 2021 และ 2022 รางวัลรักษามาตรฐานเหมืองแร่สีเขียว และมีระบบจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบกิจการตามโครงการโรงงานสีขาวระดับที่ 3 (โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน) คุณณัฏฐ์หทัยกล่าวปิดท้ายว่า บริษัทขอขอบคุณพันธมิตรทางธุรกิจทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืน และขอขอบคุณที่ให้การสนับสนุนการจัดทำข่าวกับทาง Answer News Industrial Magazine เพื่อเป็นการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ผลงานแห่งความสำเร็จร่วมกัน บริษัทหวังไว้เป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ร่วมมือกันพัฒนาธุรกิจสังคม และสิ่งแวดล้อมให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป


ดู 5 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentarios


© สงวนลิขสิทธิ์
bottom of page