top of page

การทางพิเศษแห่งประเทศไทยก้าวสู่ปีที่ 51 ชูบริการเพื่อคุณภาพด้านการเดินทาง

อัปเดตเมื่อ 3 ส.ค. 2566


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย หรือ (กทพ.) ในโอกาสเติบโตก้าวเข้าปีที่ 51 อย่างมั่นคง มุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตนกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พร้อมโชว์วัฒนธรรมองค์กรด้านบริการสู่ความเป็นเลิศนายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ได้กล่าวเอาไว้ว่า จากการที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) มีภาระหน้าที่ในการให้บริการทางพิเศษ โดยการสร้างหรือจัดให้มีและบำรุงรักษาทางพิเศษ และดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวกับทางพิเศษและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับทางพิเศษหรือที่เป็นประโยชน์แก่ กทพ. ประกอบกับในปัจจุบันสถานการณ์ต่างๆ ที่สำคัญทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างมาก ส่งผลให้ กทพ. ต้องปรับทิศทางการดำเนินงานใหม่ภายใต้วิสัยทัศน์ “องค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น : Innovation for better drive and better life” ด้วยการนำนวัตกรรมมาใช้ในารพัฒนาการให้บริการทางพิเศษ และพัฒนาธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวเนื่องเพื่อให้ กทพ. มีการเจริญเติบโตแบบครบวงจรอย่างยั่งยืน


ด้วยเหตุผลดังกล่าว กทพ. จึงดำเนินการทบทวน พร้อมกับปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กร โดยกำหนดให้ SMART EXAT เป็นวัฒนธรรมองค์กรใหม่ของ กทพ. เพื่อให้เกิดเป็นพฤติกรรมร่วมสำหรับพนักงาน กทพ. ในการนำไปใช้เป็นหลักประพฤติ ปฏิบัติ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุภารกิจตามทิศทางการดำเนินงานของ กทพ. ต่อไปฉะนั้น หากพนักงาน กทพ. ทุกคน ให้ความร่วมมือร่วมใจกันสร้างพฤติกรรมตามวัฒนธรรมองค์กร SMART EXAT แล้ว นอกจากจะทำให้เกิดอัตลักษณ์ของพนักงาน กทพ. ที่เป็นผู้ “มุ่งมั่นบริการ สร้างสรรค์สู่ความเป็นเลิศ” แล้วยังสามารถสะท้อนให้เห็นภาพลักษณ์ของ กทพ. ว่าเป็น “องค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทาง และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (Innovation for better drive and better life)” มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่เป็นเลิศ (High Performance Organization : HPO) และเป็นที่เชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนซึ่งจะทำให้พนักงาน ทุกคนเกิดความภูมิใจในการเป็นคน…กทพ. ในที่สุด


สำหรับวัฒนธรรมองค์กรการทางพิเศษแห่งประเทศไทย SMART ประกอบด้วย


S คือ Service Excellence การบริการที่เป็นเลิศการบริการด้วยการเอาใจใส่ ช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้เกิดความรวดเร็วและความปลอดภัยในการเดินทาง มีความกระตือรือร้นในการให้บริการแก่ลูกค้าและผู้ร่วมงานภายในองค์กร รวมถึงการเสนอแนวทางการพัฒนาการบริการให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง


M คือ Move toward Innovation หมายถึงการขับเคลื่อนองค์กรด้วยนวัตกรรม กล้าคิด กล้าทำ และกล้านำเสนอสิ่งใหม่ที่สร้างสรรค์เพื่อให้เกิดการพัฒนาการบริการ และแนวทางการดำเนินงานที่สามารถปฏิบัติจริงได้


A คือ Able to work with Digital Solution ความสามารถทำงานโดยใช้ดิจิทัลโซลูชั่น การพัฒนาตนเองให้สามารถเรียนรู้ และมีความพร้อมในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการแก้ปัญหา หรือเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน


R คือ Ready to Change with Teamwork ความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงด้วยการทำงานเป็นทีมร่วมผนึกกำลังและความสามารถ เพื่อสร้างความเป็นหนึ่งเดียวด้วยการทำงานที่สอดประสานร่วมมือกันในทุกระดับทั่วทั้งองค์กร เพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงในทุกสถานการณ์


T คือ Transparency ความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้อง สุจริต ยุติธรรม สามารถตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบต่อการกระทำให้ความร่วมมือในการประพฤติปฏิบัติตามทั้งนี้ กทพ. ได้มีปรับเปลี่ยนทิศทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ทั้งในระดับรัฐวิสาหกิจในภาพรวม และระดับองค์กร รวมทั้งให้ทันกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ด้วยเหตุผลดังกล่าว กทพ. จึงมีความจำเป็นต้องทบทวนวัฒนธรรมองค์กรใหม่ เพื่อให้บุคลากรทุกระดับนำไปใช้เป็นแนวทางการประพฤติปฏิบัติให้เกิดเป็นพลังขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวหน้า บรรลุวิสัยทัศน์ ภารกิจหลัก ในการดำเนินงานต่อไป

ดู 161 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


© สงวนลิขสิทธิ์
bottom of page