top of page

เจาะลึก ข่าวจริง ยิงประเด็นข่าวสร้างสรรค์
ส่งตรงและเข้าถึงผู้ประกอบการทั่วประเทศ

2023-05-08 13_45_32-Window.png

บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน)

          บริษัทก่อตั้งเมื่อปี 2536 โดยคุณณัฐพล ขจรวุฒิเดช และคุณสุวรรณา ขจรวุฒิเดช ซึ่งได้มีการโอนกิจการ ทรัพย์สิน และหนี้สินต่อจาก หจก. ช.ศรีธรรมเจริญขนส่ง ที่ดำเนินกิจการขนส่งปูนซีเมนต์ผง และด้วยประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจของผู้บริหารทั้ง 2 ท่านทำให้บริษัทสามารถปลดหนี้สินได้จนหมดและมีการเติบโตมาอย่างต่อเนื่องจากรถขนส่งที่มีประมาณกว่า 40 คัน จนสามารถเพิ่มปริมาณได้มากกว่า 100 คันตามลำดับ และเป็นบริษัทขนส่งแห่งแรกของประเทศไทยที่มีรถโม่ปูนมากที่สุดด้วย

          อย่างไรก็ตาม ตลอดระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมาบริษัทได้เผชิญกับวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจและอื่นๆ มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิกฤตการณ์การเงินในเอเชีย พ.ศ. 2540 หรือที่คนไทยรู้จักกันในชื่อต้มยำกุ้ง ได้ส่งผลกระทบต่อนักธุรกิจและผู้ประกอบในหลายภาคส่วน ซึ่งทำให้งานของบริษัทลดลงไปกว่า 70% จากเดิม แต่ด้วยทีมผู้บริหารและทีมงานได้วางแผนงานอย่างรัดกุม

ce8d2d4c-8d4d-47be-bc3a-efeb4aa0bb14.jpg

อีกทั้งได้รับความช่วยเหลือในเรื่องการขยายและ/หรือบรรเทาการชำระหนี้สินจึงทำให้สามารถผ่านพ้นมาได้สำเร็จ และในปี 2566 ที่ผ่านมาบริษัทดำเนินธุรกิจครบรอบ 30 ปีแห่งคุณภาพ ภายใต้วิสัยทัศน์ในการ “เป็นผู้ให้บริการขนส่งคอนกรีตผสมเสร็จชั้นนำของประเทศพร้อมขยายธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่า ด้วยความเชี่ยวชาญระดับสากล”

          บริษัทได้รับความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำระดับประเทศมากมายและได้ลงทุนเพิ่มรถขนส่งเพื่อรองรับในงานขนส่งด้านต่างๆ เพิ่มมาก จนล่าสุดได้ลงทุนซื้อรถมิกเซอร์ครั้งแรก จำนวน 50 คัน เพื่อรองรับงานขนส่งคอนกรีตผสมเสร็จ ปัจจุบันมีรถขนส่งให้บริการ 738 คัน แบ่งเป็น รถมิกเซอร์ 472 คันรถเทรลเลอร์ 68 คัน หางพ่วงชนิดต่างๆ 115 หาง รถบรรทุก 4-10 ล้อและรถขนส่งควบคุมอุณหภูมิรวมอีก 83 คันมีพนักงานรวมกว่า 774 คน

          นอกจากนี้ MENA มีแผนขยายฟลีทรถเพิ่มเติมอีกในอนาคต ซึ่งมีการตั้งเป้าหมายมีรถพร้อมให้บริการอยู่ที่820 คันภายในสิ้นปีนี้ โดยมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในด้านการขนส่งรายใหญ่ของประเทศไทย ทั้งในส่วนของรถมิกเซอร์รถเทลเลอร์และรถควบคุมอุณหภูมิ เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อการให้บริการลูกค้าได้อย่างครอบคลุมและครบวงจรมากที่สุด

ผนังคอนกรีต

รางวัลและมาตรฐาน

          บริษัทผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากล (ISO) ต่างๆ อาทิ ISO 9001, ISO 14001 เป็นมาตรฐานที่ทำให้เกิดแผนงานและปฏิบัติงานขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตไปในเป้าหมายเดียวกัน ด้านมาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุกแบบควบคุมอุณหภูมิ หรือ Q Cold Chain บริษัทมีการดำเนินการเป็นประจำอย่างต่อเนื่องและปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไข เพื่อเข้าร่วมประกวดรางวัล ELMA ในปีนี้ ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ จัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

          ด้านสิ่งที่อยากฝากถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) บริษัทอยากให้ทุกฝ่ายมีความเชื่อมั่นและมั่นใจได้ว่า ด้วยความตั้งใจในการทำงานอย่างจริงจัง มีความใส่ใจในทุกรายละเอียดการเติบโต ตลอดจน ตนโชคดีที่ได้ทายาทรุ่นต่อไปที่มีความมุ่งมั่นในการเรียนรู้และพัฒนา พร้อมกับทีมงานที่มีประสบการณ์และทีมงานคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาร่วมกันขับเคลื่อน ขยายธุรกิจ และต่อยอดไปสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จด้วยกันและเติบโตอย่างยั่งยืน

          ส่วนการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมที่มีการดำเนินการอยู่เสมอ โดยภายในองค์กรบริษัทมีการดูแลพนักงาน ทั้งในเรื่องของสวัสดิการ โบนัสประจำปี ค่ารักษาพยาบาล และมีการจัดกองทุนเพื่อเพื่อนผู้ล่วงลับ เมื่อมีเพื่อนร่วมงานเสียชีวิตจะเป็นกองทุนที่ช่วยเหลือในการจัดงานศพและฌาปนกิจ ตลอดจนกองทุนอื่นๆ อีกทั้ง มีการสร้างสัมพันธ์อันดีในโอกาสต่างๆ ของพนักงานด้วย รวมทั้ง การจัดกิจกรรมภายนอกองค์กร บริษัทจะมีการจัดกิจกรรมเป็นประจำ อาทิ การเลี้ยงอาหารเด็กกำพร้า, การแจกสิ่งของอุปโภคบริโภคให้ชุมชนที่ประสบเหตุต่างๆ และเมื่อมีโอกาสบริษัทยินดีเข้าไปช่วยเหลือเสมอ เป็นต้น

          สำหรับซัพพลายเออร์ที่ทำธุรกิจร่วมกัน แม้ว่าในปัจจุบันจะเริ่มมีซัพพลายเออร์จำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องและกระจายอยู่ในหลายจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งบางรายก็ร่วมงานกันมานานกว่า 10 ปี บริษัทยังคงเล็งเห็นถึงความสำคัญ และขอขอบคุณในการเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโต โดยระยะเวลาที่ผ่านมาล้วนได้รับการสนับสนุนและช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยดีเสมอมา

          ปัจจุบัน MENA ยังคงเดินหน้าขยายงานอยู่เสมอและต้องการที่จะหาพันธมิตรทางธุรกิจใหม่ๆ เพิ่มอย่างต่อเนื่อง รองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต บริษัทยังคงเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจเข้าร่วมขับเคลื่อนธุรกิจสู่การเติบโตร่วมกัน สามารถติดต่อประสานงานมาทางบริษัทได้เสมอ อย่างไรก็ตาม บริษัทมีเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกที่เหมาะสม เป็นกลาง และยึดตามมาตรฐานสากล

          บริษัทได้รับความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำระดับประเทศมากมายและได้ลงทุนเพิ่มรถขนส่งเพื่อรองรับในงานขนส่งด้านต่างๆ เพิ่มมาก จนล่าสุดได้ลงทุนซื้อรถมิกเซอร์ครั้งแรก จำนวน 50 คัน เพื่อรองรับงานขนส่งคอนกรีตผสมเสร็จ ปัจจุบันมีรถขนส่งให้บริการ 738 คัน แบ่งเป็น รถมิกเซอร์ 472 คันรถเทรลเลอร์ 68 คัน หางพ่วงชนิดต่างๆ 115 หาง รถบรรทุก 4-10 ล้อและรถขนส่งควบคุมอุณหภูมิรวมอีก 83 คันมีพนักงานรวมกว่า 774 คน

          นอกจากนี้ MENA มีแผนขยายฟลีทรถเพิ่มเติมอีกในอนาคต ซึ่งมีการตั้งเป้าหมายมีรถพร้อมให้บริการอยู่ที่820 คันภายในสิ้นปีนี้ โดยมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในด้านการขนส่งรายใหญ่ของประเทศไทย ทั้งในส่วนของรถมิกเซอร์รถเทลเลอร์และรถควบคุมอุณหภูมิ เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อการให้บริการลูกค้าได้อย่างครอบคลุมและครบวงจรมากที่สุด

Contact US

ติดต่อเรา

We'll get back to you with an estimate

  • Facebook
  • Youtube
  • TikTok

Contact us

9e7854c6-ebf1-4387-a2bd-d18459aa6efe.jpg
bottom of page