top of page

นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

          เนื่องจาก บริษัท เอ็มทีเอส คอนเนคชั่นส์ กรุ๊ป จํากัดและนิตยสาร Answer News Industrial สื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและการลงทุนของประเทศไทย เพื่อแสดงความโปร่งใสและเพื่อให้ท่านทราบถึงแนวทางปฏิบัติของ บริษัท เอ็มทีเอส คอนเนคชั่นส์ กรุ๊ป จํากัดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงวัตถุประสงค์ของ บริษัท เอ็มทีเอส คอนเนคชั่นส์ กรุ๊ป จํากัด ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย จึงขอแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ให้ท่านทราบ โดยบริษัทจะดำเนินการตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงการขอความยินยอมและการให้ใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

          เพื่อแสดงความโปร่งใสในการดําเนินงานของ บริษัท เอ็มทีเอส คอนเนคชั่น กรุ๊ป จํากัด (นิตยสาร Answer News) เกี่ยวกับกิจกรรมการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยโดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทได้จัดทํานโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ รายละเอียด ดังนี้ประเภทของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ได้แก่

          • ลูกค้าบุคคลธรรมดาของบริษัท ซึ่งรวมไปถึง บุคคลธรรมดาซึ่งใช้หรือเคยใช้บริการ ผู้ติดต่อสอบถามข้อมูล หรือบริการ ผู้ที่รับทราบข้อมูลหรือบริการผ่านสื่อต่าง ๆ และผู้ที่ได้รับการเสนอหรือชักชวนจากบริษัทให้ใช้หรือรับบริการ

          • บุคคลธรรมดาที่มีความเกี่ยวข้องกับนิติบุคคลของบริษัท เช่น ผู้แทนนิติบุคคล ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดา ผู้ติดต่อ ตัวแทนบุคคลธรรมดาผู้รับมอบอำนาจ ลูกจ้าง พนักงาน เจ้าหน้าที่ บุคลากรและบุคคลอื่นในทํานองเดียวกันของลูกค้านิติ บุคคลของบริษัท รวมถึง บุคคลธรรมดาอื่นใดที่ลูกค้านิติบุคคลเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลมายังบริษัทเพื่อดำเนินใช้ติดต่อ ประสานงาน ("บุคคลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้านิติบุคคล")

        • บุคคลธรรมดาอื่นใดที่บริษัทมีความสัมพันธ์ ปฏิสัมพันธ์ ติดต่อกันโดยประการอื่น หรือให้ข้อมูลส่วนบุคคล กับบริษัทไม่ว่าจะในทางใด ("บุคคลที่ติดต่อกับบริษัทในประการอื่น") (รวมเรียกว่า "ท่าน") นโยบายความเป็นส่วนตัวจะใช้บังคับกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับท่านโดยบริษัทจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไว้ในบันทึกข้อมูลของบริษัทเท่านั้น

        1. การดำเนินการของบริษัทในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

            1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับท่านโดยที่ข้อมูลนั้นสามารถระบุตัวตนท่านได้ไม่ว่าโดยตรงหรืออ้อม

            1.2 ประเภทของลูกค้าและข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของ ท่าน ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมจะขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับท่าน ประเภทหรือบริการที่ ท่านต้องการจากบริษัท ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านเป็นเจ้าของ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

                     1.2.1 ข้อมูลรายละเอียดส่วนตัว เช่น คํานําหน้าชื่อ ชื่อ-นามสกุล

            1.2.2 ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ไปรษณีย์ของที่ทำงาน รายละเอียดการจัดส่งเอกสาร หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง ที่อยู่อีเมล LINE ID และ ID อื่นๆ จากเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ของท่าน

        2. บุคคลธรรมดาที่เกี่ยวข้องกับลูกค้านิติบุคคลของบริษัท และบุคคลที่ติดต่อกับบริษัทโดยประการอื่น

            2.1 ข้อมูลรายละเอียดส่วนตัว เช่น คํานําหน้าชื่อ ชื่อ-นามสกุล

          2.2 ข้อมูลการทำงาน เช่น ตำแหน่ง รายละเอียดงาน ประเภทของธุรกิจ สถานที่ทำงาน ข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรากฏในเอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เช่น บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น หนังสือมอบอำนาจ หนังสือแสดงตนผู้มีอำนาจในนามบริษัท

          2.3 ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ไปรษณีย์ของที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่อีเมลบริษัทอาจเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้วัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการนําไปใช้เพื่อการจัดให้มีในระบบข้อมูลข่าวสาร สื่อนิตยสาร นำมาใช้ในส่วนที่เป็น การติดต่อสื่อสาร ประสานงาน ยืนยันข้อมูล นําเสนองานในส่วนที่มีประโยชน์ต่อสาธารณชน และสอดคล้องตาม วัตถุประสงค์เท่านั้น

        3. คุกกี้ (Cookie) พิกเซล (Pixel) และ ไอพีแอดเดรส (IP Address)

นอกจากข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างผ่านเทคโนโลยี เช่น คุกกี้ (Cookie) พิกเซล (Pixel) ไอพีแอดเดรส (IP Address) และแหล่งเก็บข้อมูลบนเบราว์เซอร์และอุปกรณ์ของผู้ใช้ รวมถึงเครื่องมือเก็บข้อมูลของ บุคคลภายนอก เช่น ผู้ให้บริการด้านการตลาดหรือวิเคราะห์ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีประเภทนี้ โดยตรง บนเว็บไซต์ทั้งนี้ คุกกี้ (Cookie) คือ ไฟล์ข้อมูลตัวอักษรขนาดเล็กที่รวบรวมข้อมูลในคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือ อุปกรณ์อื่นของผู้ใช้งาน คุกกี้ทำให้บริษัททราบถึงบริการหรือสินค้าที่ท่านชื่นชอบ รวมถึงบริการที่ไม่อยู่ในความสนใจของ ท่าน ส่วนพิกเซล (Pixel) เป็นภาพขนาดเล็ก เป็นส่วนหนึ่งของรหัสบนเว็บเพจ ซึ่งทำหน้าที่ต่างๆ เช่น ทําให้เซิร์ฟเวอร์ อื่นสามารถวัดยอดการเข้าชมเว็บไซต์ แอปพลิเคชันและมักใช้เชื่อมโยงกับคุกกี้ โดยรหัสดังกล่าวจะทำการติดตามเมื่อมี การ ดาวน์โหลดพิกเซลเพื่อบ่งชี้ว่าผู้ใช้งานได้เข้าเชื่อมต่อกับจอภาพใด หรือบางส่วนของจอภาพใดด้วยการทำงานของคุกกี้และพิกเซลจะทำให้บริษัทสามารถจดจําผู้ใช้บริการที่เคยเข้าชมเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของบริษัททราบถึงจำนวนและวัตถุประสงค์ของผู้ที่ใช้บริการเว็บไซต์ แอปพลิเคชันและช่วยให้บริษัทจัดบริการข้อมูลพัฒนาประสบการณ์การเข้าชมเว็บไซต์และแอปพลิเคชันปรับปรุงคุณภาพการให้บริการนําเสนอบริการสิทธิพิเศษผลิตภัณฑ์กิจกรรมหรือโฆษณาที่ตรงกับพฤติกรรมและความสนใจสำหรับท่านด้วยซึ่งระบบอาจมีการแจ้งเตือนโดยสามารถเลือกอนุญาตหรือปิดการแจ้งเดือนได้ผ่านหน้าเว็บไซต์

3.1 วิธีปิดการทำงานของคุกกี้

          ท่านมีสิทธิตั้งค่าคุกกี้ โดยท่านอาจแก้ไขเบราว์เซอร์ของท่านให้ปฏิเสธการเก็บคุกกี้ หากท่านต้องการ ปฏิเสธการ เก็บคุกกี้ทั้งหมด ท่านอาจไม่สามารถทราบข้อมูล ผลิตภัณฑ์ บริการใหม่ สิทธิพิเศษ และการเชื่อมต่อกับบางเว็บไซต์อาจไม่ได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ได้จาก aboutcookies.org และศึกษาวิธีจัดการความเป็นส่วนตัวของท่านจากเว็บเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้ ตามรายละเอียดดังนี้

  • Chrome

  • Chrome for android

  • Chrome for iOS

  • Firefox

  • Internet Explorer

  • Safari

  • Safari for iOS

3.2 บริษัทใช้คุกกี้ประเภทใดบ้าง

          เพื่อให้ท่านมีประสบการณ์การที่ดีในการเข้าใช้งานบนเว็บไซต์ของบริษัท บริษัทใช้คุกกี้ต่างๆ ดังนี้โดยคุกกี้ดังกล่าวไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้

คุกกี้ที่จําเป็นสําหรับการทํางานของเว็บไซต์ (Strictly necessary cookies)

          คุกกี้ประเภทนี้มีความสําคัญต่อการทํางานของเว็บไซต์ ซึ่งจะช่วยให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูล และเนื้อหาต่างๆ ของเว็บไซต์บริษัทได้ทุกส่วนและปลอดภัยคุกกี้ประเภทนี้ จะถูกลบออกหลังจากการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน หาก ท่านปิดการทํางานของคุกกี้เหล่านี้ ท่านอาจจะไม่สามารถใช้บริการเว็บไซต์ของบริษัทได้ตามต้องการ เช่น การอ่านและการนําทางระหว่างหน้าเว็บไซต์

คุกกี้ด้านประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ (Performance cookies)

          บริษัทใช้คุกกี้ประเภทนี้เพื่อรวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับวิธีการเข้าและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์เพื่อวิเคราะห์และนับจำนวนผู้ใช้งาน ตลอดจนช่วยให้บริษัททราบถึงพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่าน ซึ่งจะช่วย ปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ โดยให้ท่านสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างง่ายดายนอกจากนี้ บริษัทอาจใช้คุกกี้เหล่านี้ เพื่อเน้นย้ำบทความ หรือบริการของเว็บไซต์ ที่บริษัทคิดว่าท่านน่าจะสนใจ และวัดความมีประสิทธิผลของเนื้อหาและ โฆษณาของบริษัท โดยพิจารณาจากการใช้งานเว็บไซต์ของท่านอย่างไรก็ตามข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลนั้น ไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของท่านได้ อีกทั้ง ไม่มีการเก็บข้อมูลจําเพาะบุคคล เช่น ชื่อ อีเมล เป็นต้น และใช้เป็น ข้อมูลทางสถิติเท่านั้น

คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาเข้ากับกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cooldies)

        บริษัทใช้คุกกี้ประเภทนี้ในการบันทึกและจดจําคุณลักษณะต่างๆ ที่ท่านได้เลือกในขณะเข้าชมเว็บไซด์เช่น หน้าที่ท่านได้เยี่ยมชม หมวดหมู่ และเนื้อหาที่ท่านชอบอ่าน บริษัทจะบันทึกข้อมูลเหล่านี้ และนํากลับมาใช้อีกครั้งเมื่อ ท่านกลับเข้ามาที่เว็บไซต์ของบริษัทอีกครั้ง เพื่อปรับให้ท่านได้รับชมเนื้อหารวมถึงนําเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องได้ตรงกับความชอบของท่านให้มากที่สุดข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลนั้นไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของท่านได้ อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลจําเพาะบุคคล เช่น ชื่อ อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นข้อมูลทางสถิติเท่านั้นหากท่านปิดการใช้งานของ คุกกี้ประเภทนี้อาจทําให้ท่านไม่สามารถใช้งานฟังก์ชันบางอย่างได้หรือมีประสบการณ์การใช้งานที่ไม่ราบรื่น

คุกกี้เพื่อการโฆษณา (Advertising Cookies)

       บริษัทใช้คุกกี้ประเภทนี้เพื่อจดจําพฤติกรรมการอ่านเนื้อหาบนเว็บไซต์ รวมถึงรายละเอียดของอุปกรณ์ที่ท่านใช้ เพื่อนําไปใช้วิเคราะห์ในการนําเสนอโฆษณาที่เหมาะสมกับท่านมากที่สุด รวมถึงป้องกันหรือจํากัดจํานวนครั้งที่ ท่านจะเห็นโฆษณานั้นซ้ําๆและช่วยวัดความมีประสิทธิผลของโฆษณาที่บริษัทนําเสนอด้วย

3.3 การเชื่อมโยงอุปกรณ์ของบุคคลภายนอกผ่านบทความในเว็บไซต์ และช่องทางอื่นๆ

          เพื่อช่วยเสริมสร้างประสบการณ์การเข้าเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือช่องทางอื่นๆของบริษัท ในบางครั้งบริษัทอาจ เชื่อมโยงข้อมูลกับโซเชียลมีเดีย เข้ากับเครื่องมือของบุคคลภายนอก เช่น YouTube, Twitter, Facebook, Pinterest, Instagram เมื่อท่านเข้าดูบทความภายในเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือช่องทางอื่นๆ ของบริษัท

bottom of page