top of page

โครงการประกวด “สร้างสรรค์และต่อยอดด้วยถุงขยะฮีโร่”

กิจกรรมที่ 1 ผลิตภัณฑ์ใหม่ จากการนำ “ถุงขยะฮีโร่” มาออกแบบและสร้างสรรค์

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งผลงานผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีการพัฒนาต่อยอดจาก “ถุงขยะฮีโร่” โดยมีคุณสมบัติของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง ก่อให้เปิดประโยชน์ต่อสังคม  มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และแสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้ง เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ถุงขยะฮีโร่และสามารถพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรมได้  

กิจกรรมที่ 2 นวัตกรรมก้าวหน้าของถุงขยะแห่งโลกอนาคต

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งผลงานผลิตภัณฑ์ใหม่ของถุงขยะ ที่ยังไม่มีใช้งานในปัจจุบันและวางจำหน่ายอยู่ในท้องตลาด สามารถพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ถุงขยะเชิงพานิชย์และการนำไปใช้งานได้จริงในอนาคต โดยมีคุณสมบัติของผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ที่ก่อให้เปิดประโยชน์ต่อสังคม มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และแสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้ง และสามารถพัฒนาสู่ เชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรมได้    

กิจกรรมที่ 3 โครงการ CSR Switch to Green

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เขียนโครงการ CSR ส่งเข้าร่วมประกวด โดยเน้นรายละเอียดของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนรวมในการจัดการขยะ ทั้งการลด การคัดแยก และการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ รวมทั้ง เป็นโครงการที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง และการพัฒนาหรือต่อยอดจากโครงการที่ส่งเข้าร่วมประกวด

 

 

 

 

ติดต่อสอบถาม

กองบรรณาธิการ Answer News Industrial Magazine

โทร. 085 822 2280, 085 232 9328, 02 120 6814

ประเภทที่ 1 ประเภทรายบุคคล

 1. ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดกิจกรรมละ 1 ผลงาน และไม่จำกัดจำนวนกิจกรรม

 2. ขั้นตอนการสมัคร ให้ส่งแบบร่างผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ เข้าประกวด ให้อัปโหลดไฟล์เอกสาร PDF เข้าระบบฐานข้อมูล  www.answer-news.com ประกอบด้วย

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

 • สำเนาบัตรประจำนิสิต/นักศึกษา

 • ใบสมัครเข้าร่วมการประกวด

 • แบบนำเสนอโครงการวิจัยสิ่งประดิษฐ์

 

ประเภทที่ 2 ประเภททีม

 1. นิสิตนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทีมละ 4-5 คน ให้ส่งผลงาน 1 ผลงาน/กิจกรรม

 2. ขั้นตอนการสมัคร ให้ส่งแบบร่างผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ เข้าประกวด ให้อัปโหลดไฟล์เอกสาร PDF เข้าระบบฐานข้อมูล  www.answer-news.com ประกอบด้วย

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

 • สำเนาบัตรประจำนิสิต/นักศึกษา

 • ใบสมัครเข้าร่วมการประกวด

 • แบบนำเสนอโครงการวิจัยสิ่งประดิษฐ์

ประเภทบุคคล / ประเภททีม (**เฉพาะกิจกรรมที่ 3 เขียนโครงการ CSR Switch to Green**)

16 ต.ค. – 17 พ.ย. 2566         เปิดรับสมัครและส่งเอกสารการสมัคร

24 พฤศจิกายน 2566              ประกาศผลการคัดเลือก (พิจารณาและตัดสินจากไฟล์เอกสาร)

ประเภททีม (กิจกรรมที่ 1 และ 2)

16 ต.ค. – 17 พ.ย. 2566           เปิดรับสมัครและส่งเอกสารการสมัคร

24 พฤศจิกายน 2566                ประกาศผลการคัดเลือก รอบที่ 1 ประเภทละ 6 ทีม โดยคัดเลือก                                                                                 ผลงานจากเอกสารที่ส่งเข้าประกวด (เมื่อผ่านคัดเลือกจึงผลิตผลงาน)

6 - 7 ธันวาคม 2566                  นำเสนอผลงาน จากตัวอย่างชิ้นงาน

                                                      (บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดวันนัดหมายเข้านำเสนอผลงาน)

8 ธันวาคม 2566                        ประกาศผลการคัดเลือกรอบที่ 2 ประเภทละ 2 ทีม

13 ธันวาคม 2566                      นำเสนอผลงาน ต่อคณะกรรมการ   

                                                      ประกาศและรับมอบรางวัล

โครงการประกวด “สร้างสรรค์และต่อยอดด้วยถุงขยะฮีโร่”

ประเภท
ประเภททีม
รายบุคคล
bottom of page